આ તીર્થની વર્ષગાંઠ વૈશાખ વદિ 13ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.