કુંભારિયાજી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 2020

જિનાલય ની પ્રતિષ્ઠા ના નકરાની વીગત તેમજ ફોર્મ
નામડાઉનલોડ
કુંભારિયાજી પ્રતિષ્ઠા ફોર્મ
નેમિનાથ ભગવાન જિનાલય
સંભવનાથ ભગવાન જિનાલય
અંબિકાદેવી
માણિભદ્રવીર